1.Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i administratorem drukarni EX Druk Cyfrowy jest:

EX Biuro Reklamy Sp. z o.o.
ul. Partynicka 47
53-031 Wrocław

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis drukarni EX Druk Cyfrowy dostępny jest pod adresem http://www.exdrukcyfrowy.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność drukarni EX Druk Cyfrowy;
2. Warunki korzystania z serwisu
2.1 Korzystanie z serwisu EX Druk Cyfrowy oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Aby utworzyć konto w systemie DPI należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie drukarni EX Druk Cyfrowy http://www.exdrukcyfrowy.pl.

2.3 Konto danego klienta w systemie drukarni EX Druk Cyfrowy może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.4 Drukarnia EX Druk Cyfrowy zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących
zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.5 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie drukarni EX Druk Cyfrowy można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@exdrukcyfrowy.pl.

3.Zamówienia

3.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
– należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
– dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową”);
– przekazać zlecenie do realizacji;

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie drukarni EX Druk Cyfrowy można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 13 są realizowane w danym dniu roboczym, zaś po godz. 13 w dniu następnym.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie drukarni EX Druk Cyfrowy będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów drukarni EX Druk Cyfrowy. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu drukarni EX Druk Cyfrowy będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia EX Druk Cyfrowy zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego może być obciążone karą w wysokości poniesionych kosztów przez przyjmującego zlecenie. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę

3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności „za pobraniem” a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy” zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem” ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.7 Zamówienia:
– nieopłacone,
– nieprzekazane do realizacji,
– odrzucone i nie wznowione starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

3.8 Zamówienia ekspresowe wysyłane są w dni robocze.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie drukarni EX Druk Cyfrowy, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu drukarni EX Druk Cyfrowy logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres biuro@exdrukcyfrowy.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie drukarni EX Druk Cyfrowy oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu drukarni EX Druk Cyfrowy niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamację można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 17:00.

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.8 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

– Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

– Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

– Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

– Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

– Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie drukarnia EX Druk Cyfrowy. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Kliknięcie przycisku „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

5.1 Drukarnia EX Druk Cyfrowy nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić
drukowania takich materiałów.

5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia EX Druk Cyfrowy NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze
specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez drukarnię EX Druk Cyfrowy korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu
otrzymania od klienta akceptacji (poprzez serwis drukarni EX Druk Cyfrowy).

5.5. Drukarnia EX Druk Cyfrowy nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6 Drukarnia EX Druk Cyfrowy nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Drukarnia EX Druk Cyfrowy nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię DPI;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl
g) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

6.2 Drukarnia EX Druk Cyfrowy ponosi odpowiedzialność za:

a) Ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.
b) Terminowość przesyłek kurierskich na podstawie przepisów prawa cywilnego.
c) Za opóźnienia w druku na podstawie przepisów prawa cywilnego.

7. Zmiany w regulaminie

7.1 Drukarnia EX Druk Cyfrowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na powstałe zmiany gospodarcze znacząco zmieniające warunki

działalności przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, w niezbędnym zakresie, mających na celu poprawę współpracy, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu www.exdrukcyfrowy.pl.

8. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej www.exdrukcyfrowy.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu EX Druk Cyfrowy oraz treści w nim zawartych należą do firmy EX Druk Cyfrowy s.c. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu DPI. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.exdrukcyfrowy.pl bez zgody właściciela jest zabronione.